Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności sp1siewierz.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe sp1siewierz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009.01.10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018.03.26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- kolorystyka strony nie jest zgodna ze standardem

- nie wszystkie linki umieszczone na stronie mogą być dostępne z klawiatury

- mogą wystąpić elementy nietekstowe bez opisu alternatywnego

- brak możliwości zmiany kontrastu

- brak możliwości zmiany wielkości czcionki

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ część z nich została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- brak możliwości zmiany koloru elementów strony przez użytkownika

- linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika

- z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron

- pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy (ALT),

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł; posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności cyfrowej

- Deklarację sporządzono dnia: 25.03.2021 r.

- Deklarację sporządzono na podstawie Audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymogiem § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej jako „rozporządzenie KRI”).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt:

- tutaj można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności,

- osoba odpowiedzialna to: Magdalena Kozak,

- za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,

- adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp1siewierz.pl,

- telefon/fax: +48 32 67 41 335+48 32 67 41 335, +48 517 964 749,

- lokalizacja: I piętro budynku szkoły - sekretariat,

- godziny pracy: 7:30 - 15:30.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. Wdrożenie strony internetowej BIP (bip.sp1siewierz), na której udostępnione są min. takie informacje jak: adres korespondencyjny, dane kontaktowe oraz inne niezbędne dokumenty oraz istotne dane).

2. Przystąpienie do projektu grantowego „Dostępna szkoła” (nr POWR..04.01.00-00-DS07/19) w ramach którego złożono aplikację na:

- zapewnienie dostępności cyfrowej na poziomie określonym w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

- dostosowanie strony internetowej według standardu WCAG 2.1;

- zapewnienie szkoleń dla pracowników IT.

Analiza stanu obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Wnioski ogólne:

Podczas przeprowadzonego badania obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, przy ul. Piłsudskiego 31, pod względem spełnienia minimalnych wymagań wynikających z ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stwierdzono, iż komunikacja wewnątrz budynku osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku, bez opiekuna jest niemożliwa, ze względu na występujące bariery poziome i pionowe. Budynek nie jest wyposażony w schodołaz i windę. W wejściu głównym szkoły umieszczony jest telefon, który umożliwia osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem szkoły. Na parterze dostępne są toalety ogólne znajdujące się po prawej stronie od wejścia. Nie ma wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych, jak również wyznaczonego/oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu znajduje się w budynku przy ul. Piłsudskiego 31, do którego prowadzą trzy ogólnodostępne wejścia: dwa od ul. Piłsudskiego oraz jedno od ul. Sosnowej (wejście od strony hali sportowej)

1. Z obu stron budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe. Z przodu budynku przy ul. Piłsudskiego 31 nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu od strony ul. Sosnowej znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

2. Dojście do terenów szkoły nie jest dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

3. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wejściem głównym od ul. Piłsudskiego oraz wejściem od strony hali sportowej przy ul. Sosnowej – do tego wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku jest widoczne i czytelne. Przy wejściu do budynku została zapewniona przestrzeń manewrowa. Przejście przez drzwi jest bezprogowe. Szatnie nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

4. Do pokonania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością nie ma zastosowanego dźwigu osobowego, podnośnika pionowego, czy schodołazu.

5. W szkole zastosowano pogrupowanie sal dla poszczególnych grup wiekowych. Nie wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Szerokość korytarzy jest dostosowana do ruchu dwustronnego. Elementy wyposażenia (siedziska, szafki, kosze na śmieci) znajdują się poza trasą wolną od przeszkód w wydzielonej przestrzeni korytarza lub we wnękach. Przed drzwiami zapewniona jest przestrzeń manewrowa oraz zachowana odpowiednia odległość, co pozwala na swobodny podjazd wózkiem i otwarcie drzwi. Minimalna szerokość drzwi wynosi 90 cm. Uchwyty i klamki przy drzwiach pozwalają na obsługę przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania.

6. Szafki usytuowane na korytarzach są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Pierwszy szereg szafek nie jest dostosowany dla osób niewidomych, nie ma opisu w piśmie wypukłym i w kontrastowym kolorze. Zapewniona jest minimalna powierzchnia użytkowa dla osób przebywających w pomieszczeniu oraz w obrębie stref kluczowych (np. tablica). Elementy wyposażenia i urządzenia (np. włącznik światła) zlokalizowane są w zasięgu ręki. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne/monitor dotykowy, laptop oraz drukarkę.

7. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Schody są pełne (nie ażurowe) wykonane z materiałów antypoślizgowych. Posadzki są antypoślizgowe, matowe (nie odbijają światła).

8. Nie na wszystkich stronach biegu schodowego zamontowane są poręcze po obu stronach. Kształt poręczy oraz mocowanie od dołu zapewnia pewny chwyt poręczy podczas przesuwania dłoni. Poręcz nie jest wysunięta poza schody w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym nie są oznaczone pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

9. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest parter budynku: hol wejściowy i szatnie. W hali sportowej dostępny jest parter: korytarz, szatnia, płyta hali sportowej. Osoby poruszające się na wózku mają zapewniony dostęp do hali sportowej. Przy salach znajduje się pomieszczenie szatniowo-sanitarne z zapewnionym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Posadzki w hali sportowej nie są matowe i antypoślizgowe. Zapewniona jest możliwość regulacji światła zewnętrznego poprzez rolety zewnętrzne.

10. Na drodze dojścia do świetlicy nie ma barier ograniczających dostęp do pomieszczenia. W oknach zamontowane są rolety umożliwiające ograniczenie dostępu promieni słonecznych.

11. Szkoła nie dysponuje wyposażonym miejscem wyciszenia.

12. W szkole nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. Dostosowanie na parkingu przed szkołą przy ul. Piłsudskiego 31, dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, których realizacja zaplanowana jest na rok 2022r. zgodnie z planem i wymaganiami Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalnej w Siewierzu.

2. Przystąpienie do projektu grantowego „Dostępna szkoła”, w którym złożono aplikację na:

- dostosowanie ciągów pieszych tak, by zapewniały samodzielność poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją oraz uwzględniały bezpieczeństwo poruszania się użytkowników;

- dostosowanie furtki w ogrodzeniu szkolnym, by umożliwiała dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;

- dostosowanie schodów do wejścia bocznego (wysunięta poręcz poza schody, barwnie oznakowany pierwszy i ostatni stopień);

- wymiana bocznych drzwi wejściowych na widoczne, łatwe w obsłudze, umożliwiające swobodne poruszanie się;

- zapewnienie dostępności do wszystkich kondygnacji poprzez zainstalowanie windy/podnośników pionowych/ podnośników przyschodowych;

- wyróżnienie barwne stopni (krawędzie pierwszego i ostatniego w biegu schodowym oznaczone pasmami w kolorze kontrastującym z nawierzchnią);

- zapewnienie jednej toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych;

- utworzenie jednej sali, w której będzie stanowisko pracy z krzesłem z regulacją wysokości oraz stołem posiadającym możliwość regulacji wysokości blatu;

- wyznaczenie miejsca wyciszenia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności architektonicznej

- Deklarację sporządzono dnia: 25.03.2021r.

- Deklarację sporządzono na podstawie Autodiagnozy zasobów i rozwiązań funkcjonujących w szkole w zakresie dostępności.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów komunikowania się:

- kontakt telefoniczny (numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego);

- kontakt korespondencyjny;

- przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS);

- przesyłanie faksów.

Oświetlenie przestrzeni komunikacyjnej jest równomiernie rozłożona i w miarę możliwości jest naturalne. Numeracja oraz opisy pomieszczeń nie są czytelne wzrokowo, jak i dotykowo (nie ma etykiet w alfabecie Braille’a za pomocą druku wypukłego lub napisów 3D). Oznaczenia umieszczone są bezpośrednio na drzwiach, zapisane w sposób kontrastowy, a czcionka jest odpowiednio duża i bezszeryfowa.

W szkole nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, ani innych systemów wspomagających słyszenie.

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

Możliwość korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej szkole z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem.

Kontakt SMS

Dla osób niesłyszących udostępniony został numer tel.: 517 964 749, na który można wysłać wiadomość tekstową SMS/MMS.

Informacja dla osób głuchoniewidomych

Osoby głuchoniewidome i potrzebujące tłumacza-przewodnika, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby wcześniej (z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem) pod numerem telefonu 517 964 749 (kontakt także SMS) lub adresem e-mail sekretariat@sp1siewierz.pl

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W szkole nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

- w szkole są wyraźnie oznakowane drogi i wyjścia pożarowe;

- zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami pobyt na parterze budynku w celu swobodnej możliwości ewakuacji w razie zaistniałej konieczności.

Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1.Planuje się aplikować w grudniu 2021r. o środki z PFRON-u, w ramach kolejnej edycji „Programu wyrównania różnic między regionami”, uwzględniając likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania min.:

- zakup i montaż pętli induktofonicznej;

- zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną;

- oznakowanie wyposażenia sal i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a, różnym kolorem lub fakturą;

- zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

2. W ramach projektu grantowego „Dostępna szkoła” złożono aplikację na:

- zastosowanie numeracji i opisów pomieszczeń, w sposób czytelny wzrokowo i dotykowo (pisane w sposób kontrastowy, czcionką bezszyfrową);

- przygotowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole, uwzględniając specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności oraz sposób reagowania i działania.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego: 30.03.2021 - Plik do pobrania